Ana Menü (Fihrist)

Sayfayı Yeni Pencerede Aç

“İSLÂM İLİMLERİ” diğer bir adıyla “BELGELERLE İSLÂM” sitesi :

İLKELER:

1. İslâm Dünyasında İslâm âlimleri ve sâlih Müslümanlarca mevsûkiyetleri / doğruluk ve güvenirlikleri kabul edilen:

Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine bağlı bütün âlimleri,

Dört mezhepten önceki âlimleri ve müchehidleri,

Bütün “Eshâb-ı Kirâm”ı, aralarında hiçbir ayırım yapmadan hepsini doğru, dürüst ve âdil / “sika” kabul eder.

2. Tasavvuf ve Ahlâk konusunda “Ehl-i Sünnet” âlimlerinin içtihadlarına uygun hareket eden bütün tarikat reîslerini ve erbâbını hürmetle yâdeder.

3. İslâm’ın “Ehl-i Sünnet”  çerçevesinde cihana yayılmasında ve bu doğrultuda her çeşit cihadda ” fî sebilillâh”ı esas alır.

YÖNETİM:

1. Sitenin yönetimi:

Ahmet Faruk Yılmaz tarafından yönetilmektedir.

2. Sitedeki kitap ve yazılar:

- Üniversite Öğretim Üyelerinden,

- Müftü, vâiz ve imamlardan

oluşan ve her biri kendi alanında uzman olan bir ekip tarafından 20 seneyi aşkın bir sürede hazırlanmıştır. Çalışmalar, halen devam etmektedir.

3. Sitemiz, şifre sorulmadan herkesin istifadesine açıktır.

4. Siteyi kullanmak, ücrete tâbi değildir.

5. Gönderilen makale ve yazılar, “Ehl-i Sünnet” itikadı kriterlerine uygunluk esasına göre değerlendirilir ve Yönetimce yayınlanır.

6. Sitemiz, Ülkemizde yürürlükte bulunan Mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmayı taahhüt eder. Yasalara ve Ehl-i Sünnet Müslümanlığı’na aykırı her türlü oluşum ve girişimin karşısında yer alır. Din, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle hizmet etmeyi şiâr edinmiştir.

7. Makale, eleştiri ve değerlendirmelerde İnsan haklarına, özellikle kişilik haklarına saygılıdır.  Ancak bu ilke, İslâm dinini değiştirme, bozma ve reforma tabi tutma girişimlerinde bulunanlara karşı gerekli cevabı vermeye ve bunları teşhir etmeye mani değildir.

GAYE/AMAÇ:

Gayret, dua ve niyazımız: Bütün insanların “inanç, ibadet ve ahlâk bakımından sapık kişi, mezhep ve cereyanlar”a kapılmadan Ehl-i Sünnet âlimlerince tebliğ edilen “İslâm dini”ni doğru olarak anlamaları, öğrenmeleri ve bu doğrultuda ibadet ve tâatte bulunarak iki cihan saâdetine kavuşmalarıdır.

TEKNİK TASARIM:

Cavit Durgut

 

Ana Sayfa